Ramadan Moebarak
"Moge deze gezegende Ramadan een tijd zijn van innerlijke vrede, spirituele verrijking en diepe verbondenheid met Allah en elkaar. Moge onze vasten en gebeden worden aanvaard, onze harten worden gezuiverd en onze gemeenschap worden versterkt door liefde, vergeving en vrijgevigheid. Ramadan Kareem!"
Doneren tijdens Ramadan
Welkom
Stichting Islamitisch Centrum Apeldoorn (SICAP) heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk islamitisch centrum voor moslims en niet-moslims in Apeldoorn.
Uw steun is hard nodig
Verbouwing veranda
Lees meer
Vorige slide
Volgende slide

Doelstelling

Onze algemene doelstellingen zijn:
 1. Belangenbehartiging van de moslimgemeenschap in Apeldoorn
 2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
 3. Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden.
 4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
 5. Het bevorderen van onderlinge contacten

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de stichting meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de samenleving.

Voor niet-moslims is de stichting hét informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en informatie kan krijgen over de islam. In de huidige periode waarin de extremistische islam wereldwijd in de schijnwerpers is komen te staan en de negatieve beeldvorming over de islam sterk is gegroeid, achten wij deze brugfunctie van groot belang.

Beleid

Stichting Islamitisch Centrum Apeldoorn is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie. Op basis van feedback vanuit de buurt, de bezoekers, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild. Wij geven in de nieuwe beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende thema’s: uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van onze diensten, het tegengaan van polarisatie, discriminatie en islamofobie in de samenleving, ondersteuning bij het onderwijsproces van jongeren, ondersteuning bij identiteitsontwikkeling en verbreding van ons netwerk. Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter. Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd. Wij zijn tevreden over onze rol als belangenbehartiger, dienstverlener, verbinder en staan met beide benen in het maatschappelijk middenveld. Uitgeoefende activiteiten – Onze locatie is 7 dagen per week geopend voor de buurt. – Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke samenkomsten.

 • Ontmoetingsruimte
 • Voorlichtingsdagen
 • Thema bijeenkomsten over diverse vraagstukken
 • Open dag
 • Buurtfeesten
 • Eigen taal en cultuur
 • Sport, spel en excursies
 • Culturele uitstapjes

Doelstellingen

Onze algemene doelstellingen zijn:
 1. Belangenbehartiging van de moslimgemeenschap in Apeldoorn
 2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
 3. Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden.
 4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
 5. Het bevorderen van onderlinge contacten

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de stichting meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de samenleving.

Voor niet-moslims is de stichting hét informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en informatie kan krijgen over de islam. In de huidige periode waarin de extremistische islam wereldwijd in de schijnwerpers is komen te staan en de negatieve beeldvorming over de islam sterk is gegroeid, achten wij deze brugfunctie van groot belang.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Het bestuur uit de volgende personen

Bozali, Eyüb / Secretaris

Baser, Hakan / Voorzitter

Tozan, Ramazan / Penningmeester

STAAT VAN BATEN EN LASTEN


ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Islamitisch Centrum Apeldoorn, statutair gevestigd te Apeldoorn, bestaan zoals in de statuten is opgenomen uit:

a- het behartigen van belangen van en het verlenen van diensten aan de in Apeldoorn verblijvende en wonende moslims teneinde de onderlinge contacten te bevorderen;
b- de ondersteuning van de opvoeding van kinderen en jongeren die behoren tot de onder a genoemde doelgroep alsmede het steunen van het onderwijs aan en het stimuleren van het volgen van wetenschappelijke studies door voormelde jongeren;
c- het zorgdragen voor het aanleren van de islamitische geloofspraktijk en islamitische leer;
d- het bevorderen van het integratie-, participatie- en emancipatieproces van moslims in Apeldoorn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de balans en staat van baten en lasten is opgesteld
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.


GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen bepaald op portefeuille niveau. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Giften en baten uit fondsenwerving
Onder giften en donaties en overige bedrijfsopbrengsten verstaan we alle ontvangen bedragen in het boekjaar.

Lasten
Onder lasten verstaan we alle betaalde kosten in of betrekking hebben op het boekjaar.

® Alle rechten voorbehouden – SICAP 2023